با تبعیض جنسیتی در ورود به دانشگاه و تغییر سهم بانوان موافقید؟

با تبعیض جنسیتی در ورود به دانشگاه و تغییر سهم بانوان در کنکور موافقید؟ و یا معتقدید که هر رشته باید در جنسیت های مخصوص خود فعال شود و در رشته های مشترک سهم مردان به عنوان نان آوران منزل و مسئول قانونی خانواده بیشتر باشد؟ و یا در صورت اجبار بانوان به انجام خدمت وظیفه عمومی با سهم مشترک و برابر موافقید؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.