مجوز موسسه

موسسه خود را موظف دانسته تا بر اساس قوانين .مجوزهاي لازم بري فعاليت را دريافت نمايد .شما مي توانيد تصويري از مجوزهاي دريافت شده را مشاهده نمائيد. keshvar84 sabte_asnad