رفتن به نوشته‌ها

جمعيت مجرد قطعي كشور

سازمان ملي جوانان در گزارشي اعلام كرد: ميانگين سن ازدواج دختران در سال 85، 20 تا 24 سال و پسران بين 20 تا 29 سال بوده است.

به گزارش ايسنا، دكتر اسحاقي ، معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، امروز صبح به همراه جمعي از كارشناسان اين دفتر به بررسي آمار و اطلاعات مرتبط با بحث ازدواج جوانان پرداختند و درحاليكه انتظار ارائه جديدترين آمار مربوط به ازدواج جوانان در ايران مي‌رفت، باز هم آمار سال 85 را مبنا قرار داده و تحليل‌هاي خود را ارائه كردند.

در اين جلسه اعلام شد كه استان‌هاي آذربايجان شرقي، گيلان، زنجان از نظر متوسط تعداد ازدواج در هر 10 هزار نفر بيشترين تعداد ازدواج را داشته‌اند و در سالهاي 80 و 81 به بعد تعداد استان‌هايي كه وضعيت ازدواج در آنها بيشتر از متوسط كشور است ، بيشتر شده است. همچنين در برخي از استان‌ها تعداد ازدواج در هر ده هزار نفر در سال 84 به يكصد و30 مورد در ده هزار نفر هم رسيده است.

براساس اين گزارش سازمان ملي جوانان ، در سال 85 و طي يك بررسي 11 ساله، استان خراسان ، مازندران ، گيلان و اردبيل بيش از يكصد و 10 مورد ازدواج در 10 هزار نفر داشته‌ و در اين بين استان‌هاي ايلام با 69 مورد ازدواج، سيستان با 62 مورد، كهگيلويه و بويراحمد با 79 مورد و هرمزگان با 79 مورد ازدواج در ده‌هزار نفر از ميانگين 97 مورد ازدواج در ده هزار نفر كل كشور كمتر بوده‌اند.

به گزارش ايسنا، ميانگين ازدواج در برخي از استان‌ها نظير يزد و همدان در طول اين يازده سال كمتر از ميانگين كل كشور بوده است و به عكس برخي از استان‌ها نظير مازندران همواره آماري بالاتر از ميانگين كل كشور داشته‌اند. از سوي ديگر در استان كرمانشاه آمار ازدواج و طلاق به شكل برابر دچار مساله و مشكل است ، به عبارتي تعداد ازدواج‌ها تقريبا برابر با ميانگين كشور است، اما در آمار طلاق از ميانگين كل كشور پايين تر است.

همچنين در استان سيستان و بلوچستان نيز به دليل مسايلي نظير كم‌ثبتي ازدواج و طلاق در بين اهل تسنن (ثبت قانوني) شاهد آمار پايين ازدواج هستيم.

به گزارش ايسنا، براساس اين آمار و اطلاعات ميانگين ازدواج در استان تهران نيز در دوره 11 ساله 75 تا 86 كمتر از ميانگين كل كشور است.

6 درصد جمعيت افراد هرگز ازدواج نكرده دراستان‌هاي خراسان، تهران ،‌اصفهان وفارس قرار دارند

جمعيت مردان ده سال به بالاي هرگز ازدواج نكره بيشتر از زنان است

از سوي ديگر توزيع نسبي جمعيت افراد هرگز ازدواج نكرده از 10 سال به بالا نشان مي‌دهد كه حدود 6 درصد از جمعيت افراد ازدواج نكرده كشور در استان‌هاي خراسان، تهران ،‌اصفهان، فارس قرار دارند.

همچنين كل جمعيت هرگز ازدواج نكرده از 10 سال به بالا (بر اساس سرشماري‌ها) 23 ميليون و 500 هزار و 863 نفر به تفكيك مرد و زن هستند و از اين تعداد 13 ميليون و130 هزار و 970 نفر را مردان و 10 ميليون و 365 هزار و 893 نفر را زنان ازدواج نكرده تشكيل مي‌دهند.

بر اين اساس تعداد جمعيت افراد هرگز ازدواج نكرده بين سنين 15 تا 44 سال 16 ميليون و824 هزار و 883 نفر است كه 9 ميليون و 740 هزار و 586 نفر آنها مرد و 7 ميليون و 102 هزار و 297 نفر آنها نيز زن هستند.

يك ميليون و 220 هزار و 287 ، جمعيت تجرد قطعي ايران

به گزارش ايسنا، در اين ميان جمعيت افراد هرگز ازدواج نكرده در سال 85 كه بين سنين 30 تا 65 سال هستند ، يك ميليون و 220 هزار و 287 نفر است كه در واقع جمعيت تجرد قطعي را نشان مي‌دهد.

براساس گزارش ارائه شده توسط معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان ، تعداد مردان ازدواج كرده و ثبت ازدواج شده كشور در سال 85 كه بين سنين 10 تا 14 سال قرار دارند 19 هزار و293 نفر و تعداد زنان ازدواج كرده بين اين سنين نيز 43 هزار و 90 نفر بوده است.

همچنين تعداد مردان ازدواج كرده بين سنين 15 تا 19 سال در سال 85 ، 84 هزار و 111 نفر و تعداد زنان ازدواج كرده در بين اين سنين 702 هزار و 796 نفر بوده است.

از سوي ديگر جمعيت مردان ازدواج كرده 65 سال به بالا در سال 85 يك ميليون و701 هزار و 978 نفر و جمعيت زنان نيز 726 هزار و 316 نفر بوده است.

براساس اين گزارش، در حال حاضر 33 ميليون و 113 هزار و 158 نفر در كل كشور داراي همسر هستند.

 با مضيقه ازدواج روبرو هستيم

همسان‌سني ، راه رفع تجرد قطعي دختران

به گزارش ايسنا، در اين جلسه خانم كاظمي پور يكي از كارشناسان معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان ، خاطرنشان كرد: در سال 86 نسبت به سال 85 شاهد رشد 1/8 درصدي در ازدواج جوانان و نيز شاهد كاهش 2/6 درصدي طلاق در همين مدت بوده‌ايم و به عبارتي در سال 86 طلاق روند كاهشي داشته است.

دكتر كاظمي پور، تصريح كرد: ازدواج قطعي در بين جوانان30 سال به بالا با مشكل مواجه است و ما نظير بسياري ديگر از كشورها در وضعيت مضيقه ازدواج مواجه هستيم. در اين حال نوسان ميزان باروري يكي از دلايل مضيقه ازدواج در جوامع است كه ايران هم با آن مواجه است و اگر بخواهيم بحران تجرد قطعي را براي دختران كاهش دهيم، همسان‌سني براي آنها پيشنهاد مي‌شود.

وي يادآورشد: واقعه ازدواج در گروه‌هاي سني مشخص معمولا بهنگام و پيش‌بيني شده نيست.

بيش از 80 درصد دختران در سال 86 بين 20 تا 24 سالگي ازدواج كرده‌اند

به گزارش ايسنا، دكتر اسحاقي ــ معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در اين جلسه تصريح كرد: 8/48 درصد دختران در سال 85 در بين سنين 20 تا 24 سال و 6/32 درصد پسران نيز در اين سن ازدواج كرده‌اند و مي‌توان گفت كه بيش از 80 درصد دختران در سال 85 بين سنين 20 تا 24 سال ازدواج كرده‌اند و اين فاصله سني ، سن ازدواج دختران در اين سال بوده است. همچنين بيش از 80 درصد پسران در سال 85 در فاصله سني 20 تا 29 سال ازدواج كرده‌اند.

وي يادآورشد: عموم ازدواج‌ها در سن مناسب خود صورت گرفته‌اند و برخي از جوانان با تاخير و ديرهنگام ازدواج كرده‌اند، ولي نمي‌توان گفت كه ياس از ازدواج و تجرد قطعي در بين آنها وجود دارد، چرا كه در مورد مقوله ازدواج ما با ازدواج‌هاي زود هنگام ، به هنگام و دير هنگام روبرو هستيم.

15 تا 27 سال و 18 تا 20 سال سن بهنگام ازدواج دختران و پسران

وي در ادامه گفت: با توجه به آمارهاي دوره 11 ساله موجود به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه سن بهنگام ازدواج براي دختران 15 تا 27 سال و سن بهنگام ازدواج براي پسران نيز 18 تا 30 سال است. درعين حال سن مناسب و قابل ترويج براي دختران 18 تا 24 سال و سن مناسب و قابل ترويج براي ازدواج پسران هم 21 تا 27 سال بوده و اين سن در واقع همان مدلي است كه در جامعه اتفاق افتاده است.

وي خاطرنشان كرد: ازدواج پس از 27 سال براي دختران و پس از 30 سال براي پسران ازدواج ديرهنگام تلقي مي‌شود كه البته مشكلي را ايجاد نمي‌كند.

دكتر اسحاقي عنوان كرد: اين توقع وجود دارد كه رشد واقعه ازدواج در سال 87 به 7/8 درصد برسد.

وي همچنين جمعيت افراد ازدواج كرده در سال 85 را كه در سن ازدواج بوده‌اند، 12 درصد كل جمعيت افراد در سن ازدواج اعلام و خاطرنشان كرد: اين12 درصد مربوط به سال 85 بوده و ممكن است اين جوانان در سال 86 و يا امسال اقدام به ازدواج كرده باشند.

فاصله سني زوج و زوجه به سه تا 5 سال رسيده است

فاصله سني يكسان و يا بالاتر بودن سن زوجه نسبت به زوج در بين افراد تحصيلكرده بيشتر است

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه كه در پايان به پرسش و پاسخ خبرنگاران با مسوولان و كارشناسان حاضر انجاميد، دكتر كاظمي پور در پاسخ به سوال ايسنا در مورد افزايش تعداد ازدواج‌هايي كه سن زوجه بيشتر از زوج است، و يا هم سن هستند، توضيح داد: مدل فاصله بالاي سني بين زوج و زوجه در ازدواج‌هاي ايراني كماكان رعايت مي‌شود، اما اين تفاوت سني به 3 تا 5 سال كاهش پيدا كرده است.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان هم در ادامه اين توضيحات گفت: در سال 1345 فاصله سني زوج نسبت به زوجه 6/6 سال و در سال 82 ، 2/7 سال بوده كه به تدريج با بالا رفتن سن ازدواج و حضور زنان در اجتماع و مراكز آموزشي اين فاصله كمتر شده است.

وي اظهاركرد: نوسان همساني سني در ازدواج‌ها خيلي زياد نيست و اين نوع ازدواج و گرايش بين افراد تحصيلكرده بيشتر است. در عين حال مي‌توان گفت كه در 70 درصد ازدواج‌ها اين تفاوت و فاصله سني رعايت مي‌شود.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان،عنوان كرد: در سال 1345 ميانگين فاصله سني زنان با مردان 8/14 سال و در مورد مردها 25 سال بوده است و اين اختلاف سني در سال 82 به 23/2 سال در زنان و 25/9 سال براي مردان بوده است.

منبع : سايت خبري عصرايران

بر اين اساس تعداد جمعيت افراد هرگز ازدواج نكرده بين سنين 15 تا 44 سال 16 ميليون و824 هزار و 883 نفر است كه 9 ميليون و 740 هزار و 586 نفر آنها مرد و 7 ميليون و 102 هزار و 297 نفر آنها نيز زن هستند.

منتشر شده در آمار و گزارش

نظر

    • ممنون از ارسال اطلاعات جدید ازدواج و جوانان مجرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *