رفتن به نوشته‌ها

رواج ازدواج با تفاوت سنی بالا در مناطق محروم

براساس خبرنامه سال ۱۳۹۴ اداره کل ثبت احوال استان اصفهان، در سـال گذشـته تعداد ۳۸۵ مورد ازدواج با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال میان دختران و مردان در این استان به ثبت رسیده است.

همچنین ۳۴۰ مورد ازدواج مردان با اختلاف سنی ۱۶ تا ۲۰ سال و هزار و ۶۴۱ ازدواج نیز با اختلاف سـنی ۱۱ تا ۱۵ سـال در اسـتان اصفهان طی سـال ۹۴ ثبت شـده اسـت و البته این آمارها ثبت ازدواج چهار هزار و ۶۸۰ زن و مرد هم سـن اصفهانی را نیز نشـان می دهد.

سایت اصفهان زیبا با تاکید براینکه ازدواج مردان سالمند با زنان و دختران جوان یک مساله فرهنگی است که طبقه متوســط به بالای جامعــه آن را نمی پذیرد و در مناطق محروم، رواج بیشتری دارد، نوشته که به همین میزان نرخ مرگ و میر در میان افراد بالا ۶۰ سال بیشــتر از جوانان اســت.

علاوه براین بر اســاس آمار رسمی ســازمان ثبت احوال کشور، در سال ۹۴ میزان زاد و ولد ســالمندان بالای ۶۰ سال، بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ نوزاد و افراد بالای ۷۰ سال نیز حدود ۱۰۰ نوزاد گزارش شده است.

فریــد براتــی ســده، رییس شورای ملی سالمندان ســازمان بهزیستی کشور در این باره می گوید: «بــه دلیل این گونه ازدواج ها و در صــورت ادامــه ایــن روند شــاهد افزایــش تعــداد زنان سرپرست خانوار و ایتام در کشور خواهیم بود.»

با توجه به آمار رســمی سازمان ثبــت احــوال، در استان های سیستان و بلوچســتان، بخش هایی از خراسان رضوی و خوزســتان بیش از سایر مناطق کشور ازدواج با تفاوت سنی بالا رایج است که در بسیاری از موارد به فرزندآوری هم منجر می شــود. ازدواج مــردان ســالمند بــا زنــان و دختــران جــوان و ســپس فرزنــد آوری آنــان در مناطق محروم که تفکــر ســنتی حا کم اســت از لزوم فرهنــگ ســازی در ایــن مناطق توســط مســولین محلــی و کشــوری حکایت دارد.

در استان اصفهان نیز با استناد به خبرنامه سال ۹۴ اداره کل ثبت احوال استان اصفهان ۱٫۰۳ درصد کل ازدواج ها معــادل ۳۸۵ میان مردان و زنان با اختلاف ســنی بیش از ۲۰ سال ثبت شده است. تور ج حاجی رحیمیــان، مدیــر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان به ثبت ۳۷ هزار و ۴۷۰ واقعه ازدواج اشــاره می کند و می گوید: «۷۹ درصد ازدواج ها در ســال گذشته مربوط به مواردی اســت که زوج از زوجه بزرگ تــر بوده» است، حدود ۱۳ درصد مربــوط بــه زوج هــای همســال و تنهــا حدود ۸ درصــد مربوط به ازدواج هایی اســت کــه زوجــه از زوج بزرگ تر بوده است.

منتشر شده در اخبار ازدواجاخبار بهداشت خانوادهاخبار زنان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *