رفتن به نوشته‌ها

تعداد افراد باسواد در خانوارهاي روستايي

بر اساس اين گزارش در دهك‌هاي چهارم تا هشتم درآمدي خانوارهاي روستايي در سال 84 متوسط تعداد افراد باسواد در هر خانوار بين 01/3 تا 84/3 نفر متغيير بوده است. به عبارتي در دهك چهارم درآمدي 33/7 درصد از خانوارها بدون هيچ فرد باسواد و در 06/20 درصد از خانوارهاي همين دهك درآمدي پنج نفر فرد باسواد و بيشتر وجود داشته است. بر اساس اين گزارش 4/5 درصد خانوارهاي روستايي در دهك پنجم درآمدي در سال 84 هيچ فرد با سوادي را نداشته‌اند اين در حاليست كه 33/22 درصد آن‌ها در خانواده‌هاي خود پنج نفر باسواد و بيشتر را داشته‌اند. تعداد خانوارهاي روستايي بدون فرد باسواد در دهك‌هاي درآمدي ششم و هفتم و هشتم به ترتيب 15/3 ، 23/2 و 42/2 بوده است و نسبت خانوارهاي روستايي دهك‌ها فوق كه پنج نفر باسواد و بيشتر داشته‌اند نيز به ترتيب 12/25 ، 17/32 و 49/33 درصد بوده است. به گزارش ايسنا، بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران، متوسط افراد باسواد در دهك‌هاي بالاي درآمدي خانوارهاي روستايي در سال 84، بسيار بيشتر از ساير دهك‌هاي درآمدي بود به طوري كه تنها 09/1 درصد از خانوارهاي روستايي دهك نهم و 35/1 درصد از خانوارهاي روستايي دهك دهم فرد باسواد در خانواده نداشتند و در مقابل 52/36 درصد خانوارهاي روستايي دهك نهم و 19/46 درصد خانوارهاي روستايي دهك دهم در سال 84، داراي پنج نفر و بيشتر فرد باسواد در خانواده خود بوده‌اند. بر اساس آمارهاي موجود، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهاي روستايي دهك نهم درآمدي 06/4 نفر و تعداد افراد باسواد در خانوارهاي روستايي دهك دهم در سال 84، 48/4 نفر بوده است. به گزارش ايسنا، مقايسه متوسط تعداد افراد باسواد در هر خانوار روستايي در دهك‌هاي اول تا سوم درآمدي كه همان افراد زير خط فقر هستند، با خانوارهاي روستايي دهك‌هاي بالاي درآمدي در سال 84 گوياي تفاوت قابل توجه سطح سواد در اين خانوارهاست.

بر اساس گزارش‌هاي رسمي در سال 84، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهاي روستايي دهك اول درآمدي 96/0 نفر بوده است و 6/55 درصد اين خانوارها هيچ فرد باسوادي را در خانواده خود نداشته‌اند. به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، متوسط تعداد افراد باسواد در كليه خانوارهاي روستايي در سال 84 ، 17/3 نفر بوده است و به طور متوسط در 31/24 درصد از خانوارهاي روستايي پنج فرد باسواد و بيشتر داشتند. اين در حاليست كه 69/10 درصد خانوارهاي كليه دهك‌هاي درآمدي به طور متوسط هيچ فرد باسوادي را در خانواده خود نداشتند. در سال 84 به طور متوسط 06/2 نفر از افراد خانوارهاي روستايي كه در دهك دوم درآمدي قرار داشتند، باسواد بودند و بيشترين تعداد افراد باسواد در اين دهك دو نفر در هر خانوار بودند. همچنين در همين سال در 76/11 درصد از خانوارهاي روستايي دهك سوم درآمدي، هيچ فرد باسوادي وجود نداشت.

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار خواندنی خانواده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *