رفتن به نوشته‌ها

مهريه و تهديد خانواده


شايد هم بسياري از زنان فكر مي كنند اگر مهريه بالايي داشته باشند،همسرشان هيچگاه به فكر ازدواج مجدد و طلاق نخواهد افتاد، چرا كه مهريهسنگين تهديدي براي او محسوب مي شود. اما انصافاً فقط مهريه است كه مانعازدواج مجدد و يا حتي ازدواج موقت مرد مي شود؟ معمولاً پنهان كاري، اصل اولمرداني است كه ازدواج مجدد و يا موقت دارند و چه بسا مرداني كه پس ازمرگشان مشخص شده است كه ازدواج مجدد داشته اند!
پس مهريه سنگين ربطي به وفا داري هم ندارد.

ميانگين مهريه 450 سكه

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اعلام اينكه رشدمتوسط ميزان مهريه در كشور طي پنج سال اخير با ميزان افزايش آن در 30 سالبرابري مي كند، گفت:متوسط ميزان مهريه در پنج سال اخير به 450 سكه رسيدهاست.

شهلا كاظمي پور ادامه داد: مطالعه انجام شده در 12 استان كشور نشانمي دهد، متوسط ميزان مهريه در 30 سال گذشته از 150 سكه به 300 سكه افزايشيافت، اما در مدت پنج سال اخير اين ميزان به 450 سكه رسيده است.

وي تأكيد كرد: اين مطالعه نشان مي دهد با وجود فرهنگ سازي هاي انجامشده در سال هاي اخير، ميزان مهريه نه تنها كاهش نيافته، بلكه روند افزايشيآن سرعت بيشتري پيدا كرده است. در اين مطالعه ميزان مهريه را از نظر برشزماني با سن افراد تقاطع داديم و مشخص شد در سنين بالا متوسط ميزانمهريه 200 سكه است، اما اين ميانگين با كاهش سن افراد افزايش پيدا مي كند وبه حدود 450 سكه هم مي رسد.

كاظمي پور تأكيد كرد: البته اين مطالعه نشان داد كه ميزان مهريه باتحصيلات رابطه مستقيم دارد و هر چه ميزان تحصيلات افراد افزايش مي يابد،ميزان مهريه نيز بيشتر مي شود.

وي تصريح كرد: مي توان گفت به دليل اينكه جامعه به سمت سواد بيشتر وتحصيلات بالاتر مي رود، مي توان انتظار داشت كه متوسط ميزان مهريه نيزبالاتر برود. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، روند تورمي مهريه در چند سالاخير چند برابر گذشته شده، به طوري كه ميزان ميانگين مهريه در 20 سالقبل 150 سكه طلا بود، اما در پنج سال اخير، اين ميزان به 450 سكه طلاافزايش يافته است.

وي افزود: دقيقاً مسائل و معضلات اجتماعي ناشي از مهريه از همين زمانآغازمي شود؛ به طوري كه ميزان ميانگين مهريه زنان طي 30 سال از 150 سكهبه 300 سكه افزايش يافته؛ اما تنها در پنج سال اخير ميانگين مهريه زناناز 300سكه به 450 سكه طلا رسيده است.

وي در پايان ادامه داد: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميانگين ميزانمهريه زنان با تحصيلات ابتدايي 52 سكه طلا، راهنمايي 208 سكه و زنان دارايمدرك ليسانس و بالاتر 400 تا 500 سكه طلاست.

سه باغ انار، 6 هزار سكه، 10 قيراط الماس

فاطمه ميرشمس معاون رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: اگر مردي برايبه دست آوردن دختري حاضر شد مهريه سنگين را بر ذمه بگيرد، خود مسؤول عواقبآن است و نمي تواند ادعا كند فريب خورده و يا اگر همسرش مهريه را مطالبهكرد، مدعي كلاهبرداري شود. در واقع مردي كه توان پرداخت مهريه را نداشته،براي به دست آوردن دختر مورد نظرش اقدام به فريب با قبول پرداخت مهريهسنگين كرده است.

استاد فقه و حقوق با بيان اينكه مهريه هاي سنگين از موانع ازدواج محسوبمي شود، گفت: يكي از دانشجوياني كه مي شناسم، مهريه اش سه باغ انار، 6هزارسكه و 10 قيراط برليان بوده است.

ميرشمس گفت: در دنياي امروز رسم مهريه از جايگاه خود منحرف شدهو خانواده ها غرض هاي ديگري را از اين مسأله دنبال مي كنند. گروهيازخانواده ها فكر مي كنند مهريه قيمت زن است و با توجه به خصوصيات وويژگي هاي دختر مانند تحصيلات، سطح مالي خانواده دختر و يا زيبايي، مهريهبالا و پايين مي شود. عده ديگري از خانواده ها مهر را نشانه تفاخر و بلندمرتبه اي خود مي دانند.

90 
درصد دختران مهريه را بالا مي گيرند

ميرشمس اظهار داشت: بايد مد نظر داشته باشيم كه مهريه سنگين نه به نفعزن است و نه به نفع مرد و باعث مي شود بعضي از زنان، خانواده را تنها بهطمع رسيدن به مهريه سنگين خود نابود كنند و مردان نيز روانه زندان شوند.

وي گفت: مهر سنتهمان مهري است كه پيامبر(ص) در زمان خودش برايهمسرانش در نظر گرفته بود، حدود 500 درهم كه معادل 50 دينار است و هرديناري حدود سه چهارم يك سكه است و حدود 5/7 ميليون و به قيمت آن زمان نيزمهر خوبي بوده است، منظور اين است بايد مهريه زن ارزشمند باشد.

اين استاد فقه و حقوق بيان كرد: با توجه به تحقيقات ميداني كه انجامداده ام ،90 درصد دختران مهريه را بالا مي گيرند و همه معتقدند، به علتبالابودن حقوق مردان و با توجه به اينكه مرد هر زمان كه اراده كند،مي تواند همسر خود را طلاق بدهد و يا مي تواند به راحتي ازدواج مجدد كندتنها مهريه مي تواند حقوق آن ها را تأمين كند.وي با تأكيد بر اينكه مهريهاز موانع ازدواج هاي امروزي است، گفت: يكي از علت هاي بالا بودن مهريه حقوقبالاي مردان نسبت به زنان است.

وي با بيان اينكه قاضي زن در دادگاه هاي خانواده وجود ندارد، گفت: قضاتمرد نبايد صنفي عمل كنند و تنها طرف مردها را بگيرند و لازم است تاتحقيقات ميداني وسيعي انجام شود تا عوامل واقعي وجود اين تفكرات نسبت بهمهريه شناخته شود و پس از آن بتوانيم با برنامه ريزي و بازنگري مجدد درزمينه حقوق و قانون، مشكلات موجود در جامعه حفظ شود و براي جلوگيري از صدمهخوردن و از هم پاشيدن بنيان خانواده اقدام اساسي انجام شود. ایونا

 چه كسي مي تواند به اين سؤال هميشگي ذهنبسياري از زنان پاسخ دهد، آيا مهريه سنگين ضامن خوشبختي است؟ اگر فردي ايده آليست باشيم، بلافاصله و بدون درنگمي گوييم :خير.
اما اگر قدري با تأمل جواب دهيم، ممكن است به اين پاسخ برسيم كه نهمهريه سنگين و نه مهريه پايين، هيچ كدام ضامن خوشبختي نيست
اما چرا علاقه به مهريه هاي سنگين در اين سالها تا اين حد افزايش يافتهاست و به همان نسبت پرونده هاي قضايي مربوط به مهريه؟ شايد بسياري ازخانواده ها فكر مي كنند كه اگر مهريه دخترشان سنگين باشد، ارزش دخترشان دربين اقوام بالا مي رود و حتي به ميزان مهريه يك سر و گردن او بالاتر ازسايردختران خواهد بود. براي فهميدن اين وضعيت پژوهش هاي انجام شده نشانمي دهند كه ميانگين مهريه زنان ايراني، بين 260 تا 350 سكه طلا است. البتهمهريه هايي با مبناي 124هزار سكه طلا هم ديده شده است…..

منتشر شده در خواندنی هامقالات

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *