رفتن به نوشته‌ها

عوامل و آماری دیگر از طلاق

 

 طلاقفقطبه جداییدوزوجاز یکدیگرنمی انجامد. درواقعآسیبهای ناشیازاینمسألهبسیارمخرب تراز اصلماجراست؛افسردگیزوجین، افسردگیوانزوایبچه هایطلاق، بزهکاریدرصدزیادیازاینکودکان، اعتیادوفساد اخلاقی بخشی ازمشکلاتی هستندکهبهعنوانپیامدهایطلاقاز آنهایادمی شود.

  براساسآماریادشده،حدود ۸۴/۷درصدازاینطلاقهادرمناطق شهریو۱۵/۳درصدازآنهادرروستاها بهثبترسیدهاست. طلاقدردوماهنخستامسال، نسبتبهدوماهنخستپارسال ۱۰/۵درصدافزایشیافتهاست؛ایندرحالی استکهازدواجدرمقطعزمانییادشده، فقط۰/۵ درصدافزایشداشتهاست.

 

 

گسترشزندگیشهرنشینی،تغییر  شیوه هایزندگیازسنتیبهمدرن،رشد آگاهیاجتماعی،رسیدندرصدزیادی اززنان بهاستقلالمالیوعواملیازاین قبیلدرسالهایاخیرباعثشدهاست کهنظامخانوادهدرایراندچارتغییرات فراوانیشود.

 یکیازاینتغییراتنگران کننده، افزایشآمارطلاقدرکشوراستکه بهگفتهجامعه شناسانوروانشناسانو مسئولان،بسیاریازمشکلاتومسائل موجوددرکشور،ریشهدرپدیدهطلاق دارند.

 

طبقآمارهایموجوددرکشور،  میزانطلاقدرسال  ۱۳۷۱ حدود ۸درصدبودهوازسال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ سیرصعودیبسیارآرامیداشتهواین روندبهمدتپنچسالتقریباًثابتبوده است. ولی ازسال ۱۳۸۰ با شتاب بیشتری نسبتبهسالهایگذشته،سیرصعودی یافتهاستوبراساسآمارارائهشدهاز سویسازمانثبتاحوالکشور،میزان طلاقدرایراندرسال ۱۳۸۸ یکهفتم ازدواجبود.

 یعنیازهرهفتازدواجثبتشده، یکمورد بهطلاقانجامیدهاست.

منتشر شده در اخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *