رفتن به نوشته‌ها

عوامل و آماري ديگر از طلاق

 

 طلاقفقطبه جداييدوزوجاز يكديگرنمي انجامد. درواقعآسيبهاي ناشيازاينمسألهبسيارمخرب تراز اصلماجراست؛افسردگيزوجين، افسردگيوانزوايبچه هايطلاق، بزهكاريدرصدزياديازاينكودكان، اعتيادوفساد اخلاقي بخشي ازمشكلاتي هستندكهبهعنوانپيامدهايطلاقاز آنهايادمي شود.

  براساسآماريادشده،حدود 84/7درصدازاينطلاقهادرمناطق شهريو15/3درصدازآنهادرروستاها بهثبترسيدهاست. طلاقدردوماهنخستامسال، نسبتبهدوماهنخستپارسال 10/5درصدافزايشيافتهاست؛ايندرحالي استكهازدواجدرمقطعزمانييادشده، فقط0/5 درصدافزايشداشتهاست.

 

 

گسترشزندگيشهرنشيني،تغيير  شيوه هايزندگيازسنتيبهمدرن،رشد آگاهياجتماعي،رسيدندرصدزيادي اززنان بهاستقلالماليوعوامليازاين قبيلدرسالهاياخيرباعثشدهاست کهنظامخانوادهدرايراندچارتغييرات فراوانيشود.

 يكيازاينتغييراتنگران كننده، افزايشآمارطلاقدركشوراستكه بهگفتهجامعه شناسانوروانشناسانو مسئولان،بسياريازمشكلاتومسائل موجوددركشور،ريشهدرپديدهطلاق دارند.

 

طبقآمارهايموجوددركشور،  میزانطلاقدرسال  1371 حدود 8درصدبودهوازسال 1372 تا 1375 سيرصعوديبسيارآراميداشتهواين روندبهمدتپنچسالتقريباًثابتبوده است. ولي ازسال 1380 با شتاب بیشتری نسبتبهسالهايگذشته،سيرصعودي يافتهاستوبراساسآمارارائهشدهاز سويسازمانثبتاحوالكشور،ميزان طلاقدرايراندرسال 1388 يكهفتم ازدواجبود.

 يعنيازهرهفتازدواجثبتشده، يكمورد بهطلاقانجاميدهاست.

منتشر شده در اخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *