آموزش به پدران براي مراقبت‌هاي پس از زايمان از همسرانشان ضروري است

سبك زندگي و هسته‌يي شدن خانواده ضروري خواندند و نيز آنان مشغله كاري مردان و موانع فرهنگي را موانع اصلي مشاركت اشاره کردند.

اكثريت آموزش درمورد حمايت روحي، علايم خطر و تغييرات جسمي دوران بارداري را لازم دانسته و به ترويج مشاركت در جامعه از طريق رسانه‌ها تأكيد داشتند.

نتايج نهايي اين مطالعه حاکي از آن است که طراحي برنامه آموزش و مشاوره پدران با محتوا، مدرس، زمان، مكان و مدت متناسب با نياز زوجين لازم است. اين آموزش در كلاس‌هاي پيش از ازدواج و پس از آن در مراقبت‌هاي پري‌ناتال بايد مدنظر قرار گيرد.

اين بررسي فصلنامه علمي پژوهشي «حکيم» به چاپ رسيده است.

سازمان بهداشت جهاني بر ترويج مشاركت مردان در مراقبت‌هاي پري‌ناتال براي كاهش مرگ و مير مادران و ارتقاي سلامت مادران از طريق آموزش تأكيد زيادي دارد، از اين رو مطالعه حاضر با هدف تعيين نيازهاي آموزشي براي مشاركت پدران در مراقبت‌هاي دوران پري‌ناتال توسط دکتر معصومه سيمبر و گروهي از همکارانش در گروه بهداشت باروري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است.

اين بررسي به صورت كيفي به روش بحث گروهي متمركز در هشت گروه از زنان و مردان در بخش‌هاي پري‌ناتال مراكز بيمارستاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با استفاده از مصاحبه انجام شد.

نتايج اوليه اين تحقيق نشان مي دهد: غالب زنان و مردان، مشاركت پدران را به معني حمايت روحي از مادر و كمك در انجام مسووليت‌هاي منزل مي‌دانستند.

آنها مشاركت پدر را به علت تغيير در

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.