رفتن به نوشته‌ها

مصرف قرص‌هاي ضد بارداري اثر منفي بر خلق زنان ندارد

نتايج بررسي نشان مي دهد هيچ رابطه معناداري بين مصرف قرص هاي ضد بارداري و خلق زنان وجود ندارد.

پژوهشگران توصيهکرده‌اند که انجام مشاوره در مراکز تنظيم خانواده و افزايش آگاهي زنان ازنحوه عملکرد کنترل يا مديريت استرس نه تنها زمينه مناسبي را جهت پيشگيرياز قطع بي مورد قرص‌هاي پيشگيري از بارداري و مهار بروز حاملگي هايناخواسته فراهم مي کند بلکه در اين راستا شيوه زندگي سالم در زنان بيش ازپيش نهادينه مي شود.

يافته هاي پژوهشگران نشان مي دهد مصرف قرص‌هاي ضد بارداري تأثيري بر اختلالات خلقي و روحي در زنان ندارد.

به گزارش ایونا ، اين پژوهش توسط لادن صمدي يگانه ، کارشناس مامايي با هدفتعيين تأثير مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري بر خلق روحيات زنان صورتگرفته است.

يافته هاي به دست آمدهاز اين پژوهش نشان مي دهد که نوسانات خلقي و روحي به عنوان عارضه جانبيمصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري فاکتور مهمي در خودداري از ادامه مصرفقرص ها و بروز حاملگي هاي ناخواسته هستند که به تبع آن ، هزينه هاي مادي ومعنوي بسياري را بر خانواده و جامعه تحميل مي‌کنند.

در اين پژوهش وضعيت خلقيافراد در دو مرحله قبل و سه ماه پس از شروع مصرف قرص هاي پيشگيري ازبارداري با استفاده از ابزار سنجش خلق مثبت و منفي مورد بررسي و مقايسهقرار گرفته است.

منتشر شده در بهداشت روحی و روانی خانوادهزنان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *