مجوز موسسه

موسسه خود را موظف دانسته تا بر اساس قوانین .مجوزهای لازم بری فعالیت را دریافت نماید .شما می توانید تصویری از مجوزهای دریافت شده را مشاهده نمائید. keshvar84 sabte_asnad