آمار و گزارش، اخبار، اخبار ازدواج

افزایش سطح تحصیلات نسبت جمعیت ازدواج نکرده راافزایش داده

 

وی درخصوص نتایج بدست آمده داده های آماری سال 1385در کشورتصریح کرد :‌ نتایج به دست‌ آمده داده های‌آماری حاکی از آن است که دربین استانها بیشترین وکمترین نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی به ترتیب مربوط به استان تهران با 3/17 درصد وسیستان وبلوچستان با 9/6 درصد است .

وی در ادامه با بیان این مطلب که نسبت دانش آموختگان دانشگاهی درمناطق روستایی کشور بیشتراز مناطق شهری متفاوت ارزیابی شده است گفت : درحال حاضر نسبت دانش آموختگان نیز بر حسب جنس ومناطق نیز در کشورمتفاوت است .

وی درادامه بیشترین نسبت بیکاری رابرای زنان مناطق روستایی وکمترین نسبت بیکاری را برای مردان مناطق شهری عنوان کردوخاطرنشان ساخت : درحال حاضر بیشترین نسبت بیکاری برای دانش آموختگان گروههای عمده کشاورزی ودامپروی می باشد .

به گفته وی ؛ باافزایش سطح تحصیلات نسبت جمعیت ازدواج نکرده نیزبیشتر شده است .

 

عضوکمیته علمی کنفرانس تحلیل یافته های آماری سال 85 اعلام کرد ‌: براساس تحلیل های صورت گرفته در یافته های آماری سال 85 مشخص شد که با افزایش سطح تحصیلات نسبت جمعیت ازدواج نکرده افزایش یافته است .

به گزارش ایونا ، وکیل احمدی عضو کمیته علمی کنفرانس تحلیل یافته های آماری سال 1385بااشاره به بررسی ویژگیهای جمعیت دارای تحصیلات عالی درایران با تاکید برسرشماری سال 1385 اظهارداشت : براساس داده های‌ آماری سال 1385 جمعیت دارای تحصیلات عالی از حیث توزیع برحسب مناطق ، جنس وگروههای عمده تحصیلی ووضعیت بیکاری وازدواج مورد بررسی قرار گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار + 7 =