13 نشانه از احتمال یائسه گی مردان

همان طور که خانم ها دچار یائسگی می شوند, مردان هم می توانند دچار این مساله شوند. یائسگی در زنان را «منوپاز» و در مردان آن را «آندروپوز» می نامند. یائسگی زنان با یائسگی...