مسئولین ازدواج را در وام دادن میدانند

گلزاری در ادامه با برشمردن چالش‌های ازدواج در ایران گفت: نقطه اول چالش‌ها بی انگیزه بودن بخشی از جوانان در مورد ازدواج است و مطالعات ما نشان می‌دهد 50 درصد دلیل بی انگیزگی جوانان...