قوانین وارونه موجب بی عدالتی بین زوجین

از آنجا که موضوع طلاق و اختلافات همسران به بحرانی ترین دوره خود در تاریخ کشور رسیده و هر روزه شاهد افزایش تعداد پرونده های خانوادگی در جامعه خود هستیم ضمن نشستی با ریاست کمیته...