مرد فریبکار به دام افتاد …

مردی که دراقدام غیر انسانی به بهانه ازدواج، دختران جوان را به دام انداخته و طعمه‌هایش رامورد آزار و اذیت قــرار می داد با ردیابی‌های پلیسی دستگیر شد. پرونده این ماجرا به دنبال شکایت یکی...