ستایش قریشی شهروند افغان ، قربانی فشار و جهل …

موسسه امین این فاجعه دردناک و تاسف بار را به جامعه بشری و تمامی مسلمانان جهان ومردم افغانستان و به ویژه پدر و مادر ستایش تسلیت گفته و امیدوار است دگر بار چنین حوادث...