رحم اجاره‌اي شرعي است يا غيرشرعي؟

وي که با هفته‌نامه شهروند امروز گفت‌وگو مي‌کرد، ادامه داد: به نظر مي‌رسد مشکل شرعي خاصي وجود نداشته باشد، اما ممکن است بعضي مسائل جانبي باعث ايجاد تغيير در فتاوي شود. دکتر گورابي با...