با هم بدنیا آمدند و با هم مردند !

دوپیرزن دوقلوی آمریکایی در روز کریسمس خانواده‌های خود را همزمان عزادار کردند. این دوخواهر ۹۰ ساله همانطور که باهم به دنیا آمدند همانطور، باهم از دنیا رفتند. «مارتا دیکسون» و «ماری دیکسون» دو خواهر...