چرا حقوق جنسیتی برابر با حقوق انسانی نیست؟

برخی تصور میکنند برابری زن و مرد به معنای برابری در همه مسایل حتی امور مربوط و اختصاصی هر جنس است ، در حالی که با تفکیک مساله انسانی از جنسیتی میتوان به بهترین...