برگزاری انتخابات نماینده NGO ها در وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور

امروز روز بسیار مهمی برای NGO  های سراسر کشور بود چرا که با گردهمایی و برگزاری یک انتخابات آزاد در سراسر کشور و تعیین نماینده خویش در هیئت نظارت وزارت کشور و استانداریهای سراسر...