روزهای امین

هفته گذشته جوانی به ظاهر خوب و شایسته با دختری بسیار با وقار و زیبا و تحصیل کرده در موسسه ملاقات اول خود را طی انجام دادند و بعد از دیدار طبق معمول مشاور...