• دسته‌بندی نشده
  • 0

هر سال 2 ميليون نوزاد، ظرف 24 ساعت پس از تولد م

 گزارشی که بيناد خيريه نجات کودکان، انتشار داده نشان می دهد که بسياری از مرگ های نوزادان قابل اجتناب است. مرگ های ناشی از عفونت ها، زايمان خطرناک و کمی وزن نوزادی که تازه متولد شده از اين گونه مواردند. بنياد خيريه مورد بحث می گويد که هرسال قريب به دو ميليون نوزاد در ظرف ۲۴ ساعت پس از تولد می ميرند و خاطرنشان می سازد که تدابير ساده بهداشتی يا آموزشی درباره خطرات زايمان می تواند از بسياری از اين مرگ ها جلوگيری کند. به عقيده بنياد نجات کودکان، اگرچه کشورهای فقيرتر غالبا بيشترين مشکلات را دارند ولی برخی از آنها توانسته اند که با صرف مبلغ نسبتا کمی، از طريق پرداختن به مسائل ضروری اوليه مانند واکسينه کردن مادران در برابر بيماری کزاز و تربيت قابله های مجرب، شمار مرگ نوزادان را کاهش دهند. از نتيجه گيری های گزارش چنين برمی آيد که برای يک مادر، کشورهای اسکانديناوی امن ترين و کشورهای آفريقايی خطرناک ترين محل است. بنياد نجات کودکان همچنين با درنظر گرفتن عواملی مانند مرگ های درحين زايمان، درصد زنانی که از وسايل مدرن برای پيشگيری از بارداری استفاده می کنند و نيز نرخ باسوادی مادران، شاخصی را تهيه کرده که نشان می دهد کجای دنيا امن ترين محل برای يک مادر است. در اين فهرست که پس از بررسی وضعيت ۱۲۵ کشور تهيه شده سوئد امن ترين کشور بوده و ساير کشورهای اسکانديناوی در زمره ده کشور صدر ليست قرار می گيرند. کشور آفريقايی نيژر، خطرناک ترين کشور برای يک مادر شناخته شده و به اتفاق ۹ کشورديگر آفريقايی ده کشوری اند که در آخرين رده قرار گرفته اند.

نتيجه بررسی هايی که درباره مرگ و مير نوزادان صورت گرفته حاکی از اين است که در کشورهای در حال توسعه، برای بسياری از کودکان، روزی که متولد می شوند خطرناک ترين روز زندگی آنهاست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.