رفتن به نوشته‌ها

محدودیت‌ها نمی‌‌توانند جلوی پیشرفت را بگیرند

 

 استعداد، نبوغ و نوآوری در ذات هر ایرانی هست و اگر بتوان آنها را در راستای درست وصحیح پرورش داد، جایگاه‌های نخست هر مسابقه و نمایشگاهی در مورد اختراعات، از آنایرانیان خواهد بود؛ درست مانند مسابقات بین‌المللی زنان مخترع جهان در کره جنوبیکه تیم بیست نفره ایران در آن توانست به مقام قهرمانی دست پیدا کند .

تیمی که متشکلاز قهرمانانی است که نتیجه تلاش، ابتکار، فرهنگ غنی و پایبندی جوانان خود را یدکمی‌‌کشد. یکی از جوانان این مرز و بوم، جوانی نوزده‌ ساله است که توانسته به مقامنخست مخترعان زن جهان دست یابد .

گفتگوی ما را با این جوان موفق و سربلند

منتشر شده در سایر