زنان مجرد مي توانند فرزندخوانده داشته باشند

اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که براساس قوانين موجود در کشور “ولايت قهري” غير قابل سلب است و 85 درصد کودکان تحت حمايت بهزيستي والديني دارند که به علت اعتياد، بزه‌‏کاري، انواع بيماري ها و يا مسايل اخلا%D

مطالب مرتبط