رفتن به نوشته‌ها

ماه: می 2014

خانواده و مدرنیته – چالشهای نظام خانواده و دنیای مدرن

جامعه‌ و ساختار هر اجتماع‌ در حال‌ تغییر دچار مسائلی‌ خواسته‌ یا ناخواسته‌ خواهد شد که‌ سهم‌ موارد درخواستی‌ نسبت‌ به‌ وقایع‌ و پیش‌آمدهای‌ ناخواسته‌…

رئیس جمهور ایران از رشد جمعیت کشور دفاع کرد

آقای احمدی‌نژاد در گفتگوی خود با نمایندگان مجلس، از رشد خانواده دفاع کرد و گفت: “این ‌که می‌گویند دو بچه کافی است، من با این…

هزار و ۲۰ پسر در مقابل هزار دختر در کشور در سن ازدواج هست

رییس نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به این که حداقل یک‌هزار و ۲۰ پسر در مقابل یک‌هزار دختر در کشور در سن ازدواج…