رفتن به نوشته‌ها

ماه: ژوئن 2010

عوامل و آماری دیگر از طلاق

   طلاقفقطبه جداییدوزوجاز یکدیگرنمی انجامد. درواقعآسیبهای ناشیازاینمسألهبسیارمخرب تراز اصلماجراست؛افسردگیزوجین، افسردگیوانزوایبچه هایطلاق، بزهکاریدرصدزیادیازاینکودکان، اعتیادوفساد اخلاقی بخشی ازمشکلاتی هستندکهبهعنوانپیامدهایطلاقاز آنهایادمی شود.   براساسآماریادشده،حدود ۸۴/۷درصدازاینطلاقهادرمناطق شهریو۱۵/۳درصدازآنهادرروستاها بهثبترسیدهاست. طلاقدردوماهنخستامسال، نسبتبهدوماهنخستپارسال ۱۰/۵درصدافزایشیافتهاست؛ایندرحالی استکهازدواجدرمقطعزمانییادشده،…

مجلس بحث طلاق و آمارهای سازمان های مربوط به آن را پیگیری کند

اگر بخواهیم به طور کارنشاسی بحث ازدواج و طلاق را بررسی کنیم باید بگوییم که دیدگاههای غلطی در فرهنگ ما وجود دارد که باعث شده…

انتخاب همسر را به گوشهایتان بسپارید!

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج، صدای مردان مختلف را از قبایل بولیوایی تا چوپانان آند و دانشجویان رومانیایی و آمریکایی ضبط کردند.…