رفتن به نوشته‌ها

ماه: مارس 2008

ازدواج جوانان ،اولویت ویژه سازمان ملی جوانان

رییس سازمان ملی جوانان با اشاره به ازدواج به عنوان امری مهم و ضروری در حیات جنسی جامعه و دربرداشتن برکات هویت دینی، روانشناختی و…

برخی نوجوانان بریتانیایی وادار به ازدواج می شوند

موشکافی عمیق تر کمیته پارلمان بریتانیا خواستار جوابگویی برخی از خانواده هایی شده است که ظن می رود دختران جوان و گاهی اوقات پسران خود…