رفتن به نوشته‌ها

ماه: بهمن 1386

چندهمسري و رها شدن، از جمله مشكلات زنان خاش

وي ادامه داد: از سوي ديگر كمبود اعتبارات بهزيستي خاش، كفاف پوشش تمام مددجويان نيازمند را نمي‌دهد، چه رسد به افرادي كه رها شده‌اند. همچنين…