رفتن به نوشته‌ها

ماه: ژانویه 2005

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران ( مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) شورای عالی انقلاب…

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ( نامه شماره ۱۲۵۹/ ش ز مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ )…