همه نوشته‌ها در 'اخبار موسسه' اشتراک

باز هم مبارک باشد

با تبریک به تازه عروس و داماد موسسه امین عروس خانم : نسترن غ آقا داماد : محمد س …

باز هم وصلتی دیگر و شادی دیگر

مبارک باشد باز هم وصلتی دیگر و شادی دیگر عروس خانمها:الهام  ط  – و – حمیده  س آقا دامادها: …

روز جهانی زن

موسسه بین المللی امین روز جهانی زن را تبریک میگوید  

مبارک باشد

مبارک باشد قبل از آغاز محرم حسینی آخرین زوج موسسه با هم جشن وصلت گرفتند عروس خانم :پیمانه  م …

باز هم عروس و دامادی دیگر

مبارک باشد بر تازه عروس و تازه داماد موسسه امین آقا داماد : احسان ف عروس خانم : مولود …

مبارک باشد

باز هم مبارک باد ویژه برای زوجهای جدید موسسه امین آقا دامادها :مرتضی ف –  رضا الف عروس خانمها …

مبارک باد

باز هم مبارک باد موسسه امین به زوجهای جدید آقا دامادها :رضا الف- حمید رضا ع عروس خانمها : آذر …