اخبار طلاق

عوامل و آماری دیگر از طلاق

 

 طلاقفقطبه جداییدوزوجاز یکدیگرنمی انجامد. درواقعآسیبهای ناشیازاینمسألهبسیارمخرب تراز اصلماجراست؛افسردگیزوجین، افسردگیوانزوایبچه هایطلاق، بزهکاریدرصدزیادیازاینکودکان، اعتیادوفساد اخلاقی بخشی ازمشکلاتی هستندکهبهعنوانپیامدهایطلاقاز آنهایادمی شود.

  براساسآماریادشده،حدود 84/7درصدازاینطلاقهادرمناطق شهریو15/3درصدازآنهادرروستاها بهثبترسیدهاست. طلاقدردوماهنخستامسال، نسبتبهدوماهنخستپارسال 10/5درصدافزایشیافتهاست؛ایندرحالی استکهازدواجدرمقطعزمانییادشده، فقط0/5 درصدافزایشداشتهاست.

 

 

گسترشزندگیشهرنشینی،تغییر  شیوه هایزندگیازسنتیبهمدرن،رشد آگاهیاجتماعی،رسیدندرصدزیادی اززنان بهاستقلالمالیوعواملیازاین قبیلدرسالهایاخیرباعثشدهاست کهنظامخانوادهدرایراندچارتغییرات فراوانیشود.

 یکیازاینتغییراتنگران کننده، افزایشآمارطلاقدرکشوراستکه بهگفتهجامعه شناسانوروانشناسانو مسئولان،بسیاریازمشکلاتومسائل موجوددرکشور،ریشهدرپدیدهطلاق دارند.

 

طبقآمارهایموجوددرکشور،  میزانطلاقدرسال  1371 حدود 8درصدبودهوازسال 1372 تا 1375 سیرصعودیبسیارآرامیداشتهواین روندبهمدتپنچسالتقریباًثابتبوده است. ولی ازسال 1380 با شتاب بیشتری نسبتبهسالهایگذشته،سیرصعودی یافتهاستوبراساسآمارارائهشدهاز سویسازمانثبتاحوالکشور،میزان طلاقدرایراندرسال 1388 یکهفتم ازدواجبود.

 یعنیازهرهفتازدواجثبتشده، یکمورد بهطلاقانجامیدهاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = سیزده